Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Sodium hypochlorite

CAS: 7681-52-9

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority yellow
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.
Kích ứng Da, priority orange
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.
Kích ứng Mắt, priority orange
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Kích Hoạt Hen Suyễn , priority yellow
Kích Hoạt Hen Suyễn – Có thể dẫn đến độ nhạy cao, kết quả là kích hoạt hen suyễn, viêm mũi hoặc viêm xoang hoặc các phản ứng dị ứng khác trong hệ hô hấp với số lượng nhỏ.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority yellow
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.
Tác Hại Đối Với Não/hệ Thần Kinh, priority gray
Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh – Có thể gây tổn thương hệ thần kinh bao gồm não bộ.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Kích Hoạt Hen Suyễn

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Asthmagen (A) - expert listed pending AEOC review
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)
 • Asthmagen (Rs) - sensitizer-induced
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)
 • Suspected asthmagen (R) - but does not meet AOEC criteria)
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H335 or H336 [Specific target organs/systemic toxicity following single exposure - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H335 - May cause respiratory irritation [Specific target organ toxicity - single exposure; Respiratory tract irritation - Category 3]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H335 - May cause respiratory irritation (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Respiratory tract irritation - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Specific target organ toxicity - single exposure category 3 narcotic effects
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H336 - May cause drowsiness or dizziness (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Narcotic effects - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Phản Ứng, priority gray
Phản Ứng – Có thể tự bốc cháy hoặc tự phát nổ hoặc khi tiếp xúc với nước.
Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Phản Ứng

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Class C - Oxidizing materials
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • Class E - Corrosive materials
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • Class F - Dangerously reactive materials
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • H272 - May intensify fire; oxidiser (unverified) [Oxidizing liquids; Oxidizing solids - Category 2 or 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H290 - May be corrosive to metals (unverified) [Corrosive to metals - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Oxidising solids category 2
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Reportable Chemicals
  MA Toxics Use Reduction Act (TURA) listed substances
  Massachusetts Department of Environmental Protection
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL)
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 3
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware
  Clean Production Action (CPA)
 • TSCA Chemical Substance Inventory - Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H400 - Very toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 1]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H400 - Very toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H400 - Very toxic to aquatic life (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Hazardous to the aquatic environment - acute category 1
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 1]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 1]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Hazardous to the aquatic environment - chronic category 1
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Làm thế nào tôi dễ bị tiếp xúc với hóa chất này?

Làm bỏng da nghiêm trọng và gây tổn thương mắt
Tiếp xúc xới da
Gây tổn thương nặng cho mắt
Tiếp xúc với mắt

Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi tiếp xúc với hóa chất này tại nơi làm việc?

gloves
Xử lý với găng tay
suit
Quần áo bảo hộ
glasses
Kính bảo hộ